Bellen
Contact Reserveren
Menu
Menu

Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIE

De diensten met betrekking tot toegangskaarten voor Arrow Game, gepresenteerd op de site http://arrowgamecharentes.fr/, worden aangeboden door het bedrijf SASU Arrow Game

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2022.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna de ""Algemene Voorwaarden"") zijn van toepassing op alle diensten bedoeld voor individuele klanten die worden aangeboden door SASU Arrow Game

Het bestellen van diensten is voorbehouden aan Gebruikers die voorafgaand aan elke bestelling deze Algemene Voorwaarden volledig hebben gelezen en geaccepteerd door erop te klikken.

SASU Arrow Game behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op eerder geaccepteerde reserveringen

Alle gebruikers verbinden zich ertoe deze Voorwaarden na te leven en in het bijzonder alle verschuldigde bedragen te betalen, en de voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de aangeboden Producten en Diensten te aanvaarden.
De functie van de Sites is om individuele gebruikers de mogelijkheid te bieden online toegangskaarten te kopen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

Ze worden jaarlijks vastgesteld en variëren alleen afhankelijk van de leeftijd van de gebruikers.

ARTIKEL 4. PROGRAMMA'S

De exploitant behoudt zich het recht voor om zijn programma's te wijzigen of zelfs te annuleren om technische of meteorologische redenen of in geval van externe gebeurtenissen buiten zijn controle.

ARTIKEL 5. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Om het online verkoopgedeelte van de site te gebruiken en een aankoop te doen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, juridisch in staat zijn een contract aan te gaan en deze site gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
U bent financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de Site, zowel in uw naam als namens derden, inclusief minderjarigen, tenzij u frauduleus gebruik kunt aantonen dat niet het gevolg is van een fout of nalatigheid van uw kant. U garandeert ook de waarheid en nauwkeurigheid van de informatie die door u of een andere derde partij wordt verstrekt die uw gegevens op deze Site gebruikt.
Gebruik van de online aankoopdienst van deze Sites, dat frauduleus is of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, kan ertoe leiden dat SASU Arrow Game weigert de frauduleus bestelde diensten te honoreren en toegang te verlenen tot de Diensten die op genoemde Site worden aangeboden.

ARTIKEL 6. PLAATSEN EN ANNULEREN VAN BESTELLINGEN

Een kaartje kopen:
De aankoop van een ticket moet minimaal 24 uur vóór gebruik worden gedaan.
Een ticket gekocht op onze Sites is geldig gedurende het lopende seizoen. De tijd en datum zijn ter keuze van de klant, die zich zal houden aan de openingstijden en data die op onze Sites verschijnen.
Nadat alle formulieren zijn ingevuld en de beveiligde betaling is uitgevoerd, ontvangt de klant een reserveringsbevestiging. Hun ticket wordt binnen minimaal 24 uur per e-mail naar hen verzonden, na ontvangst van de betaling door onze diensten.

Alvorens naar het Arrow Game-loket te gaan, MOET de klant HUN TICKET AANBIEDEN, zodat alle cijfers en QR-codes perfect leesbaar zijn. Het ticket moet bij elke controle door SASU Arrow Game-agenten in het Arrow Game-gebouw worden getoond. Het ticket is alleen geldig als het is afgedrukt op wit A4-papier, blanco aan beide zijden, zonder wijziging van het afdrukformaat, in staand (verticaal) formaat met een laser- of inkjetprinter. Het mag in geen geval op een ander medium (elektronisch, scherm, enz.) worden gepresenteerd.

Een goede printkwaliteit is noodzakelijk. Gedeeltelijk afgedrukte, bevuilde, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd en als ongeldig beschouwd.
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de contactgegevens die u opgeeft bij het maken van uw reservering correct zijn en dat u hiermee een bevestiging van uw reservering kunt ontvangen en/of kunt profiteren van de bestelde Producten of Diensten.

Indien u deze bevestiging niet binnen 24 uur per kerende e-mail ontvangt, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met onze administratieve afdeling door te bellen naar 07 71 66 21 11 of door een e-mail te sturen naar arrow.game17130@gmail.com
Alle informatie op de boekingsbevestiging wordt geacht de overeenkomst tussen de partijen te vormen. Ze kunnen echter alleen worden betwist voor zover ze afwijken van de beschikking.
Toegangskaarten die op onze sites zijn gekocht, zijn NIET INWISSELBAAR OF TERUGBETAALBAAR. Ze bieden directe toegang tot de Arrow Game-site. Vanaf het moment van creatie, en zelfs als het nog niet door de Gebruiker is afgedrukt, is het ticket niet omwisselbaar of terugbetaalbaar.

Uitgegeven tickets worden verzonden na bevestiging van betaling per e-mail.
Het is uw enige en volledige verantwoordelijkheid om de informatie correct en volledig in te voeren waarmee SASU Arrow Game de op de Site gereserveerde diensten kan leveren. De klant moet zijn ticket hebben om toegang te krijgen tot de Arrow Game-site.
In geval van niet-naleving van een van de hierboven gespecificeerde regels, wordt deze titel als ongeldig beschouwd.

ARTIKEL 7. BEWIJS

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, tenzij er sprake is van een kennelijke fout aan de kant van SASU Arrow Game, de gegevens die zijn opgeslagen in het SASU Arrow Game-informatiesysteem bewijskracht hebben met betrekking tot geplaatste bestellingen. Gegevens op computers of elektronische media die door SASU Arrow Game worden bewaard, vormen bewijsmateriaal en als ze door SASU Arrow Game als bewijsmiddel worden voorgelegd in een controversiële of andere procedure, zijn ze toelaatbaar, geldig en afdwingbaar tussen de partijen van de overeenkomst. manier, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.
Elk verzoek om informatie, details en eventuele klachten moet worden gericht aan SASU Arrow Game 8 route des Meuniers – Chez Cadeau 17130 Coux

ARTIKEL 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES

Voor gebruik van de site
SASU Arrow Game garandeert niet dat de Site vrij zal zijn van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de Site zonder onderbrekingen of storingen zal werken, noch dat deze compatibel is met apparatuur of een bepaalde configuratie anders dan dat uitdrukkelijk is gevalideerd door SASU Arrow Game.
SASU Arrow Game is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen die te wijten zijn aan software van derden, ongeacht of deze al dan niet in de Site is opgenomen of erdoor wordt geleverd.
SASU Arrow Game is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van voorzienbare of onvoorzienbare schade (inclusief verlies van winst of kansen) die voortvloeit uit het gebruik of de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Site te gebruiken. Ten slotte heeft SASU Arrow Game geen controle over alle sites waarnaar wordt verwezen via hyperlinks, die alleen bestaan om de zoekopdrachten van de Gebruiker te vergemakkelijken. SASU Arrow Game is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
U verklaart dat u de kenmerken en beperkingen van het internet kent, in het bijzonder de technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, opvragen of overbrengen van gegevens en de risico's die verband houden met de communicatiebeveiliging.

Voor het verstrekken van het Ticket
Tenzij er sprake is van een storing van de Site die aan hen te wijten is, kan SASU Arrow Game niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen die zich kunnen voordoen tijdens het bestellen, verwerken of afdrukken van het Ticket, die te wijten zijn aan uw handeling of aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij die geen verband houdt met de dienst, of in geval van overmacht (bijvoorbeeld afwijkingen veroorzaakt door de gebruikte hardware, software of verbindingsmiddelen of door een externe dienstverlener).
Met de informatie die u op de site verstrekt, kan SASU Arrow Game bestellingen die op de site zijn geplaatst, verwerken en uitvoeren.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

Klanten verbinden zich ertoe de op Arrow Game getoonde voorschriften en veiligheidsinstructies zonder enige beperking te respecteren.
Wij herinneren u eraan dat gevaarlijke honden verboden zijn en dat andere honden worden geaccepteerd, mits aangelijnd.

ARTIKEL 10. TOESCHRIJVING VAN JURISDICTIE

De eiser kan, naar eigen keuze, beslag leggen op, naast de jurisdictie van de plaats waar de gedaagde woont:
- in contractuele zaken, de jurisdictie van de plaats van feitelijke levering van de zaak of de plaats van uitvoering van de dienstverlening.